Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZoVO - Výzva na predkladanie cenových ponúk "Revitalizácia verejných priestranstiev - úprava prístupových plôch k cintorínu v obci Lechnica"