Súčasnosť

Súčasnosť obce
V súčasnosti sa vedenie obce snaží naplno využívať obrovský potenciál, ktorý prostredie obce a jej okolie ponúka. Je tu predovšetkým snaha rozvíjať obec v troch oblastiach – rozvoj turizmu, rozvoj lokality pre investičnú bytovú výstavbu pre udržateľnosť obyvateľstva a treťou oblasťou je všestranný rozvoj obce.

Čo sa týka rozvoja turizmu, tak v obci prebiehajú práce na výstavbe horských cyklotratí – SINGLETRACKOV. V súčasnej dobe je v prevádzke 11 km okruh (8,7 km lesy a lúky, 2,3 km cesty a lesné cesty). Zároveň je v príprave druhý okruh v pripravovanej dĺžke cca 6,5 km (4 km lesy a lúky, 2,5 km cesty a lesné cesty). V nasledujúcich rokoch obec plánuje vo výstavbe ďalších tratí pokračovať. Okrem horskej cyklistiky obec pripravuje aj ďalšie atrakcie, ktoré spestria návštevníkom trávenie voľného času v obci.

Tvorba lokality pre investičnú bytovú výstavbu je jednou z priorít obce, ktorá bude nadväzovať na realizáciu nového územného plánu obce. Príprava pozemkov pre výstavbu umožní výstavbu aj pre mladé rodiny. Obec tak reaguje na pokles demografickej krivky obyvateľstva, kde plánuje vytvárať podmienky vedúce k stabilizácii a následnému zvýšeniu počtu obyvateľov.

Pod všestranným rozvojom obce rozumieme zlepšovanie životných podmienok pre občanov. Či už je to nedávna realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia, v pláne je dostavba vodovodu a kanalizácie na nedokončených miestach v obci, rekonštrukcia miestnych komunikácii, skrášľovanie verejných priestranstiev, vytváranie podmienok pre tvorbu pracovných miest a ďalšie aktivity vedúce k zlepšeniu a skvalitneniu života v obci.