Obecný úrad

  Deň Úradné hodiny  
  od - do od - do
  Pondelok 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Streda 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Štvrtok 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok 08:00 - 12:00  

V čase dovoleniek resp. v prípade inej neprítomnosti volajte na mob. starostu (00421 901 713 155)

Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.

Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy.
Na základe § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 Prechádzajú pôsobností na obce:
Na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku
a) pozemných komunikácií
c) všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky
d) sociálnej pomoci
e) územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu
f) ochrany prírody
g) školstva
h) telesnej kultúry
i) divadelnej činnosti
j) zdravotníctva
k) regionálneho rozvoja
l) cestovného ruchu