Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZoVO - Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku "Modernizácia kultúrneho domu v obci Lechnica"