Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZoVO - Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie sietí IBV "Nad rybníkom"

Kategoria: 
Verejné obstarávanie