Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady- Návrh

Kategoria: 
úradná tabuľa