Zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku "Novostavba Hasičskej zbrojnice v obci Lechnica"

Príloha č. 1 - Identifikácia uchádzača
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 - Výkaz výmer - Rozpočet
Príloha č. 5 - Projektová dokumentácia

Prílohy Vám budú predložené na základe Vašej mailovej, alebo telefonickej požiadavky.

Kategoria: 
Verejné obstarávanie