Zákazka s nízkou hodnotou - Revitalizácia verejných priestranstiev - prístupová plocha k cintorínu

Prílohy si vyžiadajte na lechnica@slnet.sk

Prílohy:

1. Identifikácia uchádzača
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Čestné vyhlásenie
4. Návrh Zmluvy o dielo
5. Výkaz výmer

Kategoria: 
Verejné obstarávanie