Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Informácia