Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín 2

Informácia